Jak dlouho trvá oddlužení?

Významné změny z hlediska délky trvání oddlužení přinesla novela insolvenčního zákona účinná od 1. 6. 2019. Představuje významnou motivaci pro dlužníky, protože pro ně odteď oddlužení může být výrazně kratší, než jak tomu bylo doposud.

Doposud platilo, že dlužník byl povinen uhradit svým nezajištěným věřitelům alespoň 30 % přihlášených a zjištěných pohledávek za 5 let trvání oddlužení. Oddlužení tedy trvalo při běžném průběhu bez výjimky 5 let a dlužník za tuto dobu musel zaplatit minimálně 30 % pohledávek. Pokud však dlužník dokázal ze svých příjmů zaplatit 100 % přihlášených pohledávek dříve než za 5 let, oddlužení bylo skončeno dříve. 

  1. Neurčitý časový úsek (100 % pohledávek)

Dle nové úpravy obsažené v § 412a insolvenčního zákona již délka trvání řízení o oddlužení není stanovena jediným časovým úsekem. Především nadále platí, že pokud dlužník zaplatí svým věřitelům s nezajištěnými pohledávkami vše na 100 %, oddlužení je splněno, a to i kdyby trvalo jen několik měsíců.

  1. 3 roky (60 % pohledávek)

Novinkou je splnění oddlužení po uplynutí 3 let od schválení oddlužení, pokud dlužník za tuto dobu zaplatí nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek. To představuje významnou motivaci pro dlužníky, kteří navýšením svých příjmů (např. z dalšího pracovního poměru) mohou dosáhnout toho, že oddlužení bude významně kratší a tito dlužníci budou osvobození od povinnosti hradit zbytek svých dluhů již po 3 letech.

Dosažení hranice 60 % splněných nezajištěných dluhů do 3 let oddlužení kontroluje insolvenční správce, který o splnění podmínek zkráceného oddlužení informuje insolvenční soud. Zkrácená doba 3 let trvání oddlužení je dále nastavena v insolvenčním zákoně pro tzv. osoby zvlášť zranitelné, za které zákon označuje starobní důchodce a invalidní důchodce s invaliditou ve druhém nebo třetím stupni. 

  1. 5 let (30 % pohledávek)

Posledním časovým úsekem trvání oddlužení je doba 5 let. Oddlužení je splněno a dlužník je osvobozen od povinnosti hradit zbytek nezaplacených pohledávek svých věřitelů tehdy, pokud po celou dobu 5 let trvání oddlužení vynakládal veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů. Kritérium zaplacení minimálně 30 % pohledávek za 5 let ze zákona nezmizelo, neboť pokud dlužník zaplatí uvedených alespoň 30 % pohledávek, zákon předpokládá, že dlužník vynaložil potřebné úsilí k uspokojení pohledávek věřitelů a soud již dále tuto otázku zkoumat nebude. Pokud za 5 let oddlužení nebudou pohledávky uhrazeny v minimální výši 30 %, soud na základě zprávy insolvenčního správce posoudí, jestli se dlužník odpovídajícím způsobem snažil uhradit své dluhy a poté rozhodne o splnění oddlužení a o osvobození dlužníka od povinnosti hradit zbytek dluhů.

Pro úplnost je třeba uvést, že doba trvání oddlužení začíná běžet konkrétním datem, které je určeno v rozhodnutí soudu o schválení oddlužení jako datum první splátky.