Sjednejte si bezplatnou konzultaci: +420 725 036 225
Email: info@centrumoddluzeni.cz
Centrum Oddlužení
Kalkulátor oddlužení - vyplňte následující formulář zda splňujete podmínky pro oddlužení
Údaje o dlužníkovi
Čistá mzda:
Manžel/ka:
Počet dětí:
Údaje o dluhu
Výše dluhů vč. úroků:
Spočítat
Chci během následujících 5ti let splatit alespoň 30% svého dluhu. Splátky mi budou strhávány ze mzdy. Oddlužení může vyhlásit pouze fyzická osoba, nepodnikatel.


Novinky

Oddlužení není pro podnikatele? 05.04.2012

Od účinnosti zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) již uplynula dostatečně dlouhá doba na to, aby vešlo v obecnou známost i mezi laickou veřejností, že dle ust. § 389 odst. 1 insolvenčního zákona může návrh na oddlužení podat pouze ten dlužník, který není podnikatelem.


Zdá se, že lze zcela jednoznačně lze učinit závěr, že aktivně legitimována k podání návrhu na oddlužení není osoba, která v době podání návrhu naplňuje definici podnikatele uvedenou v § 3 odst. 2 obchodního zákoníku, tedy je zapsaná v obchodním rejstříku, podniká na živnostenského nebo jiného oprávnění a nebo provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do příslušné evidence. Přitom není podstatné, jestli dlužník, na kterého se pohlíží jako na podnikatele, v době podání návrhu na oddlužení fakticky nepodnikal a ani neměl dluhy z podnikání. Návrh na povolení oddlužení mohou podat nejen fyzické osoby, ale také právnické osoby – nepodnikatelé.

 


Nikoliv zanedbatelná část návrhů na povolení oddlužení pochází od bývalých podnikatelů - fyzických osob, kteří v minulosti zpravidla jako živnostníci podnikali a kteří již před podáním návrhu na oddlužení svoji podnikatelskou činnost formálně ukončili zrušením živnostenského oprávnění. Důvodem pro zrušení živnosti bývá zpravidla neprosperování a tyto osoby si proto ve valné většině nesou z minulosti závazky, které mají původ v podnikatelské činnosti. Lze těmto bývalým živnostníkům i v případě existence dluhů z ukončeného podnikání povolit oddlužení, protože formálně vzato již podnikateli nejsou?


Koncepce oddlužení dle insolvenčního zákona je postavena na premise, že dobrodiní oddlužení lze poskytnout pouze těm osobám, kteří z vlastní nezkušenosti nebo neschopnosti nezvládnou nárůst svých dluhů a jejich splácení. Naproti tomu u  osob, které se rozhodnou obstarávat si obživu podnikáním, se předpokládá jejich určitá míra osobní vyspělosti a ochota přijmout riziko neúspěchu a z toho plynoucího zadlužení. Proto se v případě podnikatelů nepřipouští nucené řešení jejich dluhů na úkor jejich věřitelů formou oddlužení a nabízí se jim zbývající formy řešení úpadku – konkurz a reorganizace. Zdá se být proto logické, že nelze připustit, aby bývalý podnikatel obešel zákon tím, že formálně ukončí svoji podnikatelskou činnost a navrhne oddlužení jako způsob řešení svého úpadku, majícího původ v jeho podnikání.


S uvedenou situací se soudní praxe již vypořádala v řadě rozhodnutí. V rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. KSOS 34 INS 625/2008, 29 NSČR 3/2009-A ze dne 21.4.2009 (R 79/2009) byl akceptován závěr, že „dlužníkem, který není podnikatelem", se ve smyslu ustanovení § 389 odst. 1 insolvenčního zákona rozumí taková fyzická nebo právnická osoba, která není zákonem považována za podnikatele a současně nemá závazky (dluhy) vzešlé z jejího podnikání.


Za dluhy vzešlé z podnikání dlužníka se přitom považují veškeré závazky mající svůj původ v podnikatelské činnosti dlužníka, takže kromě  obchodních závazkových vztahů (srov. § 261 a § 262 obch. zák.) jde také  např. o dluhy, jež mají původ v občanskoprávních vztazích, do nichž dlužník vstupoval jako podnikatel a rovněž veřejnoprávní dluhy, tedy typicky nedoplatky na daních a pojistném.


Na druhou stranu však rovněž není neobvyklé, že závazky z ukončené podnikatelské činnosti jsou marginální ve srovnání s ostatními dluhy dlužníka.


Aby striktní uplatňování závěru, že za osobou vyloučenou z okruhu osob oprávněných navrhnout oddlužení jako způsob řešení úpadku je považován dlužník mající dluhy z podnikání, ačkoliv již nepodniká, nevedlo k nepřiměřené tvrdosti, Nejvyšší soud dovodil, že ve specifických případech je posouzení věci na uvážení insolvenčního soudu (založeném na konkrétních skutkových okolnostech případu).


V R 79/2009 Nejvyšší soud na dané téma uzavřel, že insolvenční soud přihlédne vždy především k následujícím okolnostem:


1) době vzniku konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání,
2) době ukončení dlužníkova podnikání,
3) četnosti neuhrazených dlužníkových závazků (dluhů) z podnikání,  
4) výši konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání v porovnání s celkovou výší všech dlužníkových závazků,
5) tomu, zda věřitel, o jehož pohledávku jde, je srozuměn s tím, že tato pohledávka bude podrobena režimu oddlužení.


Závěr tedy je, že v konkrétním případě není apriori vyloučeno, aby osobě, mající určitou část svých dluhů z předchozí ukončené podnikatelské činnosti, bylo povoleno oddlužení. Soud při posouzení návrhu vezme v úvahu shora uvedených 5 kritérií.Specifickým problémem jsou dlužníci, kteří nikdy nepodnikali a nejsou podnikateli, ale kteří svým majetkem pouze zajistili dluhy vzešlé z podnikání jiných subjektů. Působí i u těchto osob překážka povolení oddlužení?


Nejvyšší soud k tomu dovodil, že výklad vylučující z účasti na oddlužení dlužníky, kteří sice již nepodnikají, ale stále mají závazky vzešlé z jejich podnikání, se nevztahuje na osoby, jež podnikateli nebyly a nejsou a které svým majetkem pouze zajistily dluhy vzešlé z podnikání jiných subjektů, bez zřetele k tomu zda šlo o zajištění z titulu obecného ručení ve smyslu § 303 a násl. obch. zák. nebo o zajištění pohledávky zástavním právem, anebo o zajištění pohledávky zajišťovací směnkou (lhostejno, zda jde o osobu v pozici směnečného dlužníka nebo směnečného avala), viz k tomu rozhodnutí sp. zn. 70 INS 3940/2008, 29 NSČR 9/2009-A-29.


Pokud již je schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, naskýtá se otázka, zda dlužník může obstarávat plnění splátkového kalendáře tak, že začne podnikat. Dle § 412 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona je dlužník po schválení oddlužení povinen vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat. Není tedy zřejmě vyloučeno, aby dlužník, který např. v průběhu plnění splátkového kalendáře přijde o zaměstnání a dále nemá objektivně možnost získat jiné zaměstnání s příjmem, který bude dostatečný pro plnění splátkového kalendáře, začal podnikat a plnil splátkový kalendář z takto zajištěných příjmů. 

Mgr. Jiří Zrůstek, advokát 

Proč zvolit právě nás:
  • Úvodní konzultace zdarma
  • Odborné služby
  • 100% úspěšnost
  • Advokátní dohled
  • Dlouholeté zkušenosti
  • Garance vrácení peněz při neúspěchu
Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři
Novinky
03.11.2015
Oddlužení a poctivý záměr nejen ve světle judikatury Nejvyššího soudu.
20.01.2014
Nejčastějšími důvody, které zamezují dodržovat pravidelné měsíční splátky u oddlužení jsou:...více>>
Více novinek »